Forum dla edukacji „Przyszłość szkoły. Szkoła przyszłości”

Z ogromną dumą i entuzjazmem ZAPRASZAMY! na Forum dla Edukacji „Przyszłość szkoły. Szkoła przyszłości” organizowane z inicjatywy Senator RP Joanny Sekuły w Warszawie dnia 27 stycznia 2021r. w godz. 10:00-15:00 przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenie dO!PAmina Lab. Partnerami wydarzenia są Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnarem oraz Stowarzyszeniem Umarłych Statutów oraz Szkoła w chmurze. Forum odbędzie się w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 Forum będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem senackiej strony internetowej oraz senackiej strony na FB (w dniu Forum, link do transmisji znajdziecie również na naszej stronie internetowej).

Ze względu na ograniczenia udziału stacjonarnego w Forum oraz mając na względzie, że Forum oznacza przede wszystkim wielośrodowiskowy namysł i debatę, jako kontynuację głównego wydarzenia oraz wyjście naprzeciw zainteresowaniu i potrzebom, przewidujemy trzy otwarte narady o edukacji (za pośrednictwem platformy ZOOM), które umożliwią zabranie głosu każdej zainteresowanej stronie i staną się przestrzenią promocji wartościowych praktyk oraz upowszechniania nowoczesnych rozwiązań mających na celu odnowę szeroko pojętej szkoły, poprzez inspirowanie do zmiany, by uczyć (się) lepiej i skuteczniej oraz na miarę XXI wieku. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu wspólnie utworzymy ogólnopolską platformę współpracy i konkretnego działania na rzecz nowych jakości w edukacji.

Narady odbędą się w dniach:

10 lutego 2021r. (w godz. 14.00-16.00)
24 lutego 2021r. (w godz. 10.00-12.00
10 marca 2021r. (w godz. 17.00-19.00)

_________________________________________________________________

Zgłoszenie udziału w naradach prosimy przesłać drogą mailową (dopaminalaab@gmail.com), w odpowiedzi zwrotnej otrzymacie Państwo link dostępu do spotkania.

________________________________________________________________

Forum dla edukacji „Przyszłość szkoły. Szkoła przyszłości” to inspirowanie do powszechnej, edukacyjnej zmiany oraz odpowiedź na wyzwania przed jakimi stoi szkoła (zwłaszcza dziś w trakcie nauki zdalnej) ale również odważne podjęcie kwestii związanych z prawami dzieci i młodzieży w szkole. Niestety, temat praw ucznia wydaje się być konsekwentnie marginalizowany. Zainteresowanie jakością rozwiązań systemowych, prawnych i przede wszystkim praktyką na poziomie placówek jest fragmentaryczne – ma charakter raczej akcyjny, a z pewnością nie systemowy. Największymi ofiarami takiego stanu rzeczy są uczennice i uczniowie, którzy doświadczają braku poszanowania swoich praw i jasnych ścieżek ich egzekucji.

Forum dla Edukacji  jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie zmianami zarówno w samej organizacji jak i w przebiegu procesu uczenia się w szkole. Wierzymy, że naszym wspólnym celem jest  poprawa jakości kształcenia w naszych szkołach. Jesteśmy skoncentrowani na dialogu. Mamy ambicję wspierać kadrę zarządzającą, nauczycieli, rodziców i uczniów we współpracy , w zadbaniu o siebie oraz o relacje, aby szkoła stawała się lepszym miejscem, dostosowanym do potrzeb współczesnego świata.

Polska szkoła potrzebuje dialogu i potrzebuje mądrych, ewolucyjnych zmian, które nie będą uzależnione od politycznych interesów. Od edukacji i szkoły wszystko się zaczyna a każda złotówka wydana na kształcenie i na rozwój kompetencji uczniów jest inwestycją służącą rozwojowi nas wszystkich i naszego kraju.

Jesteśmy przekonani, że nic nie działa skuteczniej niż dobry przykład. Dlatego zadbaliśmy o najlepsze grono prelegentów (szczegółowy program Forum w załączeniu). Merytoryczna warstwa Forum opiera się o najnowsze badania i publikacje oraz wiedzę popartą dowodami. Jednocześnie wszyscy zaproszeni goście są praktykami i uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach.

NASI PRELEGENCI: Anna Szulc (Nowa Szkoła), dr Tomasz Tokarz, Łukasz Korzeniowski (Stowarzyszenie Umarłych Statutów), Alina Czyżewska (Watchdog Polska), Marcin Stiburski (Szkoła Minimalna), Mariusz Truszkowski (Szkoła
w Chmurze), Anna Dęboń i Robert Strzała (Stowarzyszenie dOPAmina Lab)

Biorąc pod uwagę znaczenie Forum dla szeroko pojętej poprawy kondycji i jakości edukacji w naszym kraju oraz szeroko pojętej szkoły, liczymy na Państwa udział w Forum oraz rozpropagowanie informacji o wydarzeniu wśród jak największego grona osób związanych z edukacją. Stwórzmy razem szkoły naszych marzeń!

#szkołajestnasza
#budzącasięszkoła
#nowaszkoła
#szkołamabyćdlaucznia
#prawadziecka #prawaucznia #prawaczłowieka

Nasze REKOMENDACJE!

Lista priorytetów – wyzwań, jakie naszym zdaniem trzeba podjąć jeżeli chcemy nie tylko mówić ale i działać na rzecz jakości w edukacji, rozwoju edukacji oraz innowacyjności w edukacji..

W grudniowych rozmowach Stowarzyszenia dOPAmina Lab z z-cą Prezydenta Miasta
p. Bożeną Borowiec i z z-cą Naczelniczki Wydziału Oświaty p. Martą Bobrowską-Juroff,
w związku ze zmianą nazwy Referatu Oświaty na Referat Rozwoju Edukacji oraz spotkaniami grupy dąbrowskich nauczycieli, dyrektorów i metodyków, którzy wspólnie mają wypracowywać innowacyjne narzędzia w obszarze edukacji,  poproszono nas
o rekomendacje dot. działań Wydziału Oświaty na rok 2021 (i następne).

W związku z powyższym – po intensywnym roku działań na rzecz edukacji i szkoły, roku współpracy, informacji zwrotnych, na bazie doświadczeń zdobytych podczas zrealizowanych szkoleń, webinariów, kafejek edukacyjnych i publikacji, po odbyciu cyklu narad o edukacji, w których wzięli udział aktywiści, samorządowcy, przedstawiciele Uczniów i Uczennic oraz Nauczycieli – rekomendujemy:

1.Kompleksowa pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Utworzenie kompleksowego programu związanego z profilaktyką zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie negatywnym skutkom izolacji wśród nastolatków
i nastolatek z Dąbrowy Górniczej. Problem pogłębił się w czasie pandemii,
ale o kryzysie zdrowia psychicznego mówi się od dawna. Co szósty polski nastolatek okaleczał się, a aż 7% badanych podjęło próbę samobójczą. Dziewczyny częściej niż chłopcy wykazywały zachowania autodestrukcyjne–co czwarta okaleczała się (23% vs8%), a co dziesiąta próbowała się zabić (10% vs 3%). To wynik niepokojący tym bardziej, ze względu na bardzo utrudniony dostęp do pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Działanie powinno obejmować zarówno wsparcie specjalistów (grupa terapeutyczna) jak i wsparcie rówieśnicze związane z profilaktyką (strony współprowadzone przez młodych przy wsparciu dorosłych, działania edukacyjne, kampanie społeczne).

2. Powołanie w Dąbrowie Górniczej instytucji NIEZALEŻNEGO Rzecznika Praw Ucznia, który miałby szansę rozstrzygać wszelkie tego typu problemy oraz spory. Po zbadaniu i zdiagnozowaniu sytuacji, uruchamiałby najpierw mediacje, a w razie nierozwiązania konfliktu przy pomocy różnych narzędzi (także fundacji i stowarzyszeń) występowałby na drogę prawną.

Byłby instytucją (kto mówi, że miałaby to być jedna osoba?) niezależną od nikogo,
z nikim niewchodzącą w układy, badającą sprawy dogłębnie i przy użyciu dostępnych sobie środków. I działoby się dobrze. I nie byłoby żadnych niedomówień. I być może udałoby się rozwiązać konflikt kompromisem i porozumieniem, a nie skargą, kłótnią
i wzajemnym się oskarżaniem.

Rzecznik Praw Ucznia (niezależny, pozaszkolny) – instytucja ważna, potrzebna, niezbędna wręcz

3.Przestrzeganie prawa oświatowego.

Przeprowadzenie dla Dyrektorów dąbrowskich placówek oświatowych (w miarę możliwości także dla nauczycieli) szkoleń z zakresu prawa oświatowego  oraz zobligowanie ich do przekazania aktualnych (obowiązujących) informacji w tym zakresie Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom (prowadzące do bezzwłocznych ewaluacji szkolnych statutów celem usunięcia z nich zapisów niezgodnych
z przepisami prawa światowego, m.in. statutowe zapisy dot. średniej, średniej ważonej, ilości ocen, zapisy dot. ocen z zachowania, itp.).
W miarę możliwości i kompetencji zobligowanie Szkół do wprowadzenia
i przestrzegania omówionych podczas w/w szkolenia/szkoleń zasad (konsultacje zmian z prawnikami UM; wspólna analiza zmian w statutach szkolnych, ewaluacja).

Celem jest jak największe ujednolicenie statutów dąbrowskich placówek oświatowych (uwzględniając, oczywiście, ich typ i specyfikę) oraz doprowadzenie do sytuacji, w której Uczniowie będą, zgodnie z zawartymi w nich zasadami, traktowani jako jednostki mające to samo prawo do  równego traktowania i  godności.

4. Stypendia Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Aby zrównoważyć lub wręcz zatrzymać pogoń za ocenami i „bitwy na średnie” proponujemy wprowadzenie zmian w regulaminie w/w stypendium w taki sposób, aby kryterium średniej ocen było naprawdę marginalne (w obowiązującym regulaminie dopuszcza się co prawda średnią min. 4,0 jednak rozłożenie punktów („za średnią ocen 4,00-4,50 pkt-10 pkt, za średnią ocen od 4,51 do 5,00 – 15 pkt,
za średnią ocen od 5,01 do 5,50 – 20 pkt, za średnią ocen od 5,51 do 6,00 – 25 pkt”)
w praktyce stanowi barierę niemal „nie do przeskoczenia”, aby stypendium uzyskać. Czyli – niby średnia nie jest najważniejsza, ale bez niej ani rusz.

Innym rozwiązaniem byłoby stworzenie dwóch odrębnych pul/kategorii przyznawania stypendiów – 1) wyniki naukowe, 2) wybitne osiągnięcia (bez względu na średnią). Pozwoli to otrzymywać stypendium nie tylko Uczniom, którzy uzyskują najlepsze stopnie, ale także pasjonatom ukierunkowanym na jedną dziedzinę,
a z pozostałych nieotrzymujących samych piątek i szóstek.

5. Nagrody Prezydenta Miasta

Proponujemy takie rozdysponowanie Nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie edukacji, aby jak najszersze gremium partycypowało w ich przyznawaniu. Rekomendujemy, aby Nauczyciele do nagród byli typowani nie tylko przez Dyrektora Szkoły i opiniowani przez Rady Pedagogiczne, ale swoich kandydatów mogły także przedstawiać Samorządy Uczniowskie (Rady Rodziców, Rady Szkół). Co ważne – chodzi o przedstawianie kandydatur, a nie opiniowanie zaproponowanych przez Dyrektora.

Celem takiego rozwiązania jest głęboko idąca demokratyzacja społeczności szkolnych oraz zwrócenie uwagę także na tych pedagogów, których docenia grupa najbardziej zainteresowana, czyli Uczniowie.

6.Diagnoza problemów

Pomoc przy przeprowadzeniu w dąbrowskich placówkach oświatowych przygotowanej przez Stowarzyszenie dOPAmina Lab ankiety dotyczącej realnych problemów, z którymi zmagają się Uczniowie oraz przekazanie jej opracowanych wyników dyrektorom i nauczycielom.

Współpraca na tym polu z Uniwersytetem Śląskim i innymi podmiotami zewnętrznymi.

7.Kampania społeczna (empatyczna edukacja, dzieciństwo to nie wyścigi)

Przeprowadzenie na terenie Dąbrowy Górniczej wspólnej kampanii społecznej oraz warsztatów w dąbrowskich szkołach w zakresie przestrzegania prawa do godności
i równości w szkole, ruchu Budzących Się Szkół i nowoczesnego podejścia do edukacji (koalicja bez stopni, szkoła, która uczy, a nie ocenia itp.)

8.Samorządy uczniowskie

Programowe wsparcie wspólnot szkolnych w dąbrowskich szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych  w procesie realnego uspołeczniania szkoły i wzmacniania realnej samorządności uczniowskiej (samorządów uczniowskich, rad pedagogicznych, opiekunów samorządów szkolnych oraz rad rodziców) w prowadzeniu dialogu
w szkole oraz tworzeniu możliwości autentycznego współdecydowania uczniów
o szkole ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia kompetencji i wiedzy opiekunów samorządów szkolnych, stosowania nowoczesnych narzędzi i rozwiązań wzmacniających kompetencje społeczności uczniowskiej m.in liberating structures, metoda mikrokręgów,  debaty i dyskusje, konsultacje, forum wyrazu, skrzynka pomysłów, word cafe, referendum, narzędzia myślenia krytycznego, mentoring
i design thinking, budżet partycypacyjny, stworzenia przewodnika pt. „demokracja w szkole” (praktycznego poradnika o szeroko pojętym „współdecydowaniu” społeczności uczniowskiej, nauczycieli i rodziców w szkole oraz działalności SU).

9.Współpraca samorządów

Rekomendujemy budowanie sieci współpracy samorządów (władz powiatowych, gminnych, miejskich, wiejskich) w kontekście podnoszenia i dbania o standardy edukacji oraz jej wysoką i odpowiadającą współczesności jakość oraz budowania wspólnej polityki oświatowej opartej o aktualną wiedzę i rzetelne diagnozy.
W pierwszej kolejności rekomendujemy podjęcie wspólnych działań w zakresie ewaluacji przestrzegania prawa, m.in. zapisy statutów szkolnych i wspólnej kampanii społecznej poruszającej problematykę praw dziecka, praw ucznia, praw człowieka oraz szeroko pojętej empatycznej szkoły odpowiadającej na wyzwania przyszłości.

Jako Stowarzyszenie, którego jednym z nadrzędnych celów statutowych jest wspieranie inicjatyw w obszarze edukacji, jesteśmy gotowi podjąć się współpracy, celem realizacji powyższego, na wszelkich możliwych polach i ze wszystkimi możliwymi organami działającymi w/przy Urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza, wszystkimi organizacjami
i podmiotami, wszystkimi szkołami.  I zrobimy to za darmo

Szkoła jest nasza! Nieustająco.

W styczniu, jeszcze przed pandemią, poproszono mnie, żebym napisała do dąbrowskiej gazety tekst o kobietach. W miarę możliwości osobisty. Napisałam go o nauczycielkach z Dąbrowy Górniczej – o tym, jak pewne doświadczenia edukacyjne ukształtowały mnie jako pisarkę. Nie miałam wątpliwości, że patrząc z zewnątrz na Dąbrowę Górniczą, można dostrzec, jak ważną i rozwojową przestrzenią może być obszar edukacji i działań, które podejmują tutaj entuzjaści zmian w szkole. Miasto nadaje się na żywe i współtwórcze laboratorium działań edukacyjnych i ma potencjał do tego, żeby wyznaczać nowe standardy polityki edukacyjnej w Polsce. W powiązaniu z polityką socjalną, kulturalną i wieloma innymi, które sprawiają, że miasto kojarzy się w naszym kraju z miejscem demokratycznym i społecznikowskim. Do tego ma historyczny rys, który podkreśla znaczenie równości i etosu „pracy u podstaw”.

Wydawało mi się to szczególnie ważne w momencie kryzysu państwa prawa, który zaczął się wiele lat temu, ale wybuchnął jesienią i protestami, które zaangażowały kobiety, młodzież, ale i każdego, dla kogo prawa człowieka są ważne. Śledząc z niepokojem to, co działo się w Polsce na szczeblu centralnym w roku 2020, wydaje mi się kluczowe i pokrzepiające to, co wydarzyło się lokalnie z inicjatywy Stowarzyszenia dOPAmina Lab przy udziale dąbrowskich nauczycielek, edukatorów, uczniów, przedstawicielek Młodzieżowej Rady Miejskiej, jak i specjalistek od edukacji z różnych miejsc w Polsce, przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Prezydenta i Wiceprezydentki. Taka inicjatywa edukacyjna stanowi ważny punkt zwrotny, który przywraca wiarę w rolę lokalności w budowaniu rozwiązań na przyszłość. Brałam udział w spotkaniach jako gość w jednej z kafejek edukacyjnych, a później na tyle zainteresowałam się działaniami dOPAmina Lab (o których słyszałam już w 2019 przy okazji forum edukacyjnego) i jej szczerym założeniem – między innymi takim, że w spotkaniach wezmą udział osoby, którym naprawdę nie chce się już narzekać, tylko wyjść z konkretnymi propozycjami – że włączyłam się w pracę grupy roboczej. Słuchałam też innych spotkań z ekspertami i ekspertkami. Muszę przyznać (całkiem osobiście), że czułam jakiś rodzaj dumy, że to wszystko dzieje się właśnie w Dąbrowie Górniczej. No i jeszcze do tego na przekór smutnej wizji kryzysu edukacji przy obecnym ministrze, braku szacunku dla nauczycieli i uczniów, problemów związanych z edukacją zdalną oraz kryzysem psychicznym, który pogłębił się w wyniku izolacji społecznej.

Wydaje mi się, że podczas trzech spotkań roboczych udało nam się opracować postulaty i pomysły dla edukacji, które przecinają się przez największe bolączki globalne i lokalne. Bo trzeba podkreślić, że w tych działaniach nie chodziło o to, aby pokazywać palcem, co jest nie tak w edukacji dąbrowskiej, ale co jest pewnym punktem zapalnym w większości miejsc w Polsce. Zastanawialiśmy się, co można zmienić, aby Dąbrowa Górnicza była liderem zmian w oświacie, w której chodzi o podmiotowość uczniów i uczennic. A także – jak konsekwentnie wdrażać te pomysły. Taką refleksję systemową umożliwiła obecność osób, które nie tylko są blisko szkoły na co dzień, ale i zmieniają oblicze edukacji od lat w różnych skalach. Anna Szulc – liderka zmian w polskiej szkole i nauczycielka matematyki która w swoich książkach i działaniach pokazuje, że nowa szkoła jest na wyciągnięcie ręki. Marzena Żylińska, która utworzyła w Polsce sieć Budzących Się Szkół, Marcin Stiburski ze „Szkoły minimalnej” , który postanowił zmienić podejście do oceniania oraz relacji z uczniem, Aleksandra Stolarczyk – nauczycielka klas I-III, która od lat wspierająco towarzyszy swoim uczniom w uczeniu się i rozwoju.
Do tego otwartość i pomysły na współpracę ze strony osób związanych z Uniwersytetem Śląskim (Dominika Hoffman Kozłowska ;). Nie chcę wymieniać wszystkich uczestników i uczestniczek, bo myślę, że tutaj każdy głos miał znaczenie, niezależnie od tego, czy jest się nauczycielem, uczniem czy ekspertem. Pokazuje jedynie rozpiętość różnych doświadczeń i znaczenie interdyscyplinarności w takich dyskusjach.

Wyszłam z tego doświadczenia mądrzejsza.

Przede wszystkim o jeden o wniosek. Szkoły są podstawą demokracji. Mogą potwierdzać też brak szacunku dla demokracji, gdy są zarządzane autorytarnie i nie potrafią się komunikować. Szkoły nie mogą mieć przestarzałych, krzywdzących uczniów statutów i od nich powinny zacząć określać swoją podmiotowość i budować relacje z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Wsparciem uczniów w tym procesie zajmuje się od kilku lat Alina Czyżewska – działaczka na rzecz demokracji w Watch Dogs Polska, która też wzięła udział w jednym ze spotkań. Partycypacja obywateli, którymi są uczniowie i uczennice, ich troska wzajemna oraz podmiotowość, to priorytety dobrze działających szkół publicznych. Są konieczne, aby miasto rozwijało się w sposób zrównoważony i aby miało pewność, że przyszli dorośli obywatele będą angażować się w działania na rzecz dobra wspólnego. Tak się właśnie odbudowuje wyobraźnię społeczną i przywraca zaufanie.

Bo szkoła nie zaczyna i nie kończy się na placówce oświatowej, ale w niej ma swój początek poczucie sprawczości dzieci i młodzieży. To tutaj uczą się, czy mają wpływ na życie publiczne, czy nie. Postulaty opracowane w ramach spotkań i konsultacji dOPAmina Lab udostępni na swoim fanpagu i można je tam przeczytać. Myślę, że otworzą one kolejną dyskusję i sprowokują do nowych pomysłów.

W efekcie ponad dwunastu spotkań z ekspertami w ramach kafejki edukacyjnej i spotkań roboczych w 2020 dOPAmina Lab nie tylko mówiła, ale przede wszystkim robiła. Wysłała już zapytania o informacje publiczną związane z regulacją statutów szkolnych do kuratoriów oświaty w całej Polsce, udało się też opracować kompleksowy program dotyczący zdrowia psychicznego młodzieży i młodzieżowych grup wsparcia kryzysowego, który ma szansę na wdrożenie w 2021 oraz przygotuje rekomendacje do działań Wydziału Oświaty w Dąbrowie Górniczej na rok 2021. Do tego zaczyna się praca nad ankietą, dotyczącą problemów, z jakimi zmagają się uczniowie i uczennice, a UM przewiduje przeprowadzenie na początku nowego roku szkolenie w zakresie regulacji związanych ze statutami szkolnymi, czy podjęciem się zmian, dotyczących poszerzenia zasad przyznawania stypendiów. To wszystko może się udać, jeśli przejdziemy od diagnozy do konkretnych działań. Te zaś będą możliwe, jeśli będziemy pamiętać, że właśnie wdrażanie jest najtrudniejszym procesem.

Dzięki dOPAmina Lab za ten czas!
Anna Cieplak

Zielona Pracownia i Eko Lab – INSPIRACJE

W ramach projektu Zielona Pracownia przygotowaliśmy pakiet materiałów edukacyjnych do wykorzystania dla Was.. Mam nadzieję że będą inspiracją w okresie edukacji zdalnej ale i w przyszłości. Częstujcie się! Podawajcie dalej!

O LESIE
https://view.genial.ly/5f9c70fc4a95b80d82de552b/interactive-image-w-lesie

LEŚNY ESCAPE ROOM
https://view.genial.ly/5f9943385bf77e0d03dfefb8/game-breakout-lesni-tropiciele-i-tropicielki

LEŚNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA
https://drive.google.com/file/d/1SVNH9GTeHpe1VixP2-XWqQS0n4iwef3_/view?usp=sharing

LEŚNA KRZYŻÓWKA

Z PRĄDEM CZY POD PRĄD
https://view.genial.ly/5fa30221560aa70d72893a72/presentation-z-pradem-czy-pod-prad

O WODZIE W PRZYRODZIE
https://view.genial.ly/5fa7dc9c84006a0d00708fa2/interactive-image-zielona-pracownia-woda
FILTR WODNY
WODA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI
KWAŚNY DESZCZ
JAK PIJĄ ROŚLINY
MAGICZNE SZTUCZKI 1
MAGICZNE SZTUCZKI 2
MAGICZNE SZTUCZKI 3
MAGICZNE SZTUCZKI 4

POWIETRZE POD LUPĄ
https://drive.google.com/file/d/1OJqjjQD–b1jQdBW1z9WFC0mxXCSkfyI/view?usp=sharing

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4

Materiały edukacyjne opracowano w ramach projektu Zielona Pracownia współfinansowanego z dotacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Przestrzeń dla edukacji. Szkoła jest nasza.

Potrzebujemy nowej szkoły, potrzebujemy lepszej szkoły. Jako dO!PAmina Lab, z całą mocą chcemy wspierać i wspieramy wszystkich, którzy czują że czas na autentyczną i pogłębioną refleksję oraz zmianę kierunku w edukacji, na swobodne i bez presji uczenie się uczenia.. by swobodnie i bez presji mogły uczyć się dzieci i młodzież. Uczenie (się) może dawać satysfakcję (i nauczycielom i uczniom), szkołę można i trzeba lubić.. ! Szkoła jest nasza!

„Przestrzeń dla Edukacji. Szkoła jest Nasza” to inicjatywa edukacyjna dedykowana bezpośrednio kadrom pedagogicznym Dąbrowy Górniczej, pośrednio jednak całej lokalnej społeczności, w tym przede wszystkim dzieciom- uczniom dąbrowskich szkół. Przestrzeń dla Edukacji Szkoła jest Nasza to budowanie świadomości społecznej w obszarze szeroko pojętej zmiany paradygmatu myślenia o edukacji oraz zwrócenie uwagi szerokiej opinii publicznej i społecznej na problem ogromnej presji, jakiej poddawane są w szkole dzieci, presji, z którą wiele z nich sobie nie radzi. W niechlubnych statystykach samobójstw i podejmowanych prób samobójczych dzieci i nastolatków, Polska plasuje się na najwyższych miejscach. Szkoła jest jednym z elementarnych elementów życia. Niezwykle ważne jest, by stwarzała dzieciom i młodym ludziom przestrzeń do indywidualnego rozwoju we własnym tempie. Dzieci i adolescenci powinni mieć prawo do robienia tego, co ich interesuje, do czasu wolnego, do odpoczynku, muszą mieć czas na życie rodzinne i na spotkania z przyjaciółmi. Nie mniej ważne są problemy nauczycieli. Oni również za funkcjonowanie w obecnym modelu szkoły płacą zdrowiem, spadkiem motywacji i poczucia zawodowej satysfakcji. Kompetencje uczniów współzależą ściśle od kompetencji nauczycieli, dlatego tak ważne jest wzmocnienie kadr pedagogicznych i oświatowych w wiedzę (w tym w zakresie neurodydaktyki i neurobiologii) oraz konkretne narzędzia, dzięki którym chętniej i odważniej oraz skuteczniej będą adaptować nowe podejście do uczenia (się), tym samym podnosząc jakość edukacji w ogóle. Działamy stacjonarnie i online, organizując webinaria i warsztaty (jak do tej pory w webinariach wzięło udział blisko 300 osób), które prowadzą zaproszeni goście, eksperci i najlepsi z najlepszych w dziedzinie edukacji: m.in. dr Marzena Zylińska, Anna Szulc, dr Tomasz Tokarz, dr Marcin Jaracz, Luiza Kalinowska Skutnik. Przypominamy, że wszystkie warsztaty są bezpłatne i organizowane w ramach projektu „Przestrzeń dla edukacji – Szkoła jest nasza!” współfinansowanego z dotacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Wierzymy, że to, że wolne miejsca na warsztaty rozchodzą się w tak ekspresowym tempie świadczy o dużym poruszeniu w szeroko pojętej edukacji, o ogromnym zainteresowaniu nowymi trendami i kierunkami zmian w kontekście szkoły, o poszukiwaniu nowych rozwiązań i nowych jakości, które powoli ale sukcesywnie i skutecznie zastąpią tradycyjną kulturę szkolną.  

A o jakich dokładnie warsztatach/webinariach mowa? 3 kwietnia zorganizowaliśmy warsztaty pt. „Neurodydaktyka” o nauczaniu i uczeniu się przyjaznym mózgowi, czyli o tym, co nauczyciele o procesach uczenia się wiedzieć powinni, m.in. po to, aby ich praca mogła być łatwiejsza, przyjemniejsza, efektywniejsza i bardziej satysfakcjonująca. Nauczanie przyjazne mózgowi bazuje na ciekawości poznawczej uczniów, wykorzystuje silne strony mózgu, łączy wiedzę czysto kognitywną z emocjami, pozwala uczniom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań, nie ogranicza się jedynie do czysto werbalnego przekazu, ale odwołuje się do wielu modalności i ułatwia łączenie pojedynczych informacji w spójną całość. Takie podejście zdecydowanie ułatwia pracę nauczycielowi i daje przestrzeń, w której nauka dzieje się mimochodem i jest przyjemnością.

Kolejne spotkanie online miało miejsce 18 kwietnia. Pytaniem przewodnim było „Co zrobić, by oceny nie były celem edukacji?”. Bo przecież oceny to nie jedyny i nie najlepszy sposób motywowania dzieci do nauki, bo tradycyjnie pojmowane ocenianie niestety nie działa najlepiej a szkoła bez ocen naprawdę jest możliwa.

Czym jest zdalne uczenie się i jak je z sensem organizować – to pytanie może dziś niektórym spędzać sen z powiek.  28 kwietnia 2020r. uczestnicy naszych dopaminowych warsztatów przekonali się że uczenie się online: 1) jest możliwe 2)można je organizować z sensem wykorzystując całą gamę dostępnych możliwości: aplikacji, platform, programów, gier.. Do wyboru, do koloru i każdemu według potrzeb. Biorący udział w zajęciach mogli dowiedzieć się jak przygotowywać się do pracy zdalnej, w jaki sposób komunikować się z uczniami aby uzyskać od nich informacje zwrotne, albo skąd czerpać materiały do pracy zdalnej, i gdzie szukać inspiracji na atrakcyjne, ciekawe, interaktywne zadania, gry, zabawy ale tez w jaki sposób przygotować pasjonującą alternatywę dla typowych sprawdzianów i testów.

W pierwszym majowym webinarium skupiliśmy się na temacie zadań i materiałów w pracy online a właściwie to na inspirujących, otwartych, kreatywnych zadaniach i materiałach umożliwiających aktywne uczenie się po prostu i na co dzień. Kto był ten miał okazję doświadczenia i poznania wielu zadań-wyzwań, do różnych przedmiotów i na różnych poziomach, umożliwiających efektywną naukę i – co równie ważne – dających dużo satysfakcji, przyjemności i radości. Były też warsztaty z zakresu neurobiologii czyli o tym jak uczy się mózg oraz przyspieszony kurs kompetencji nauczyciela przyszłości.

Tym właśnie mamy ambicje zarażać i zarażamy jako dO!PAmina Lab.. Uczenie się dla samej satysfakcji i radości uczenia się, dobre emocje, sprzyjająca atmosfera, wzruszenia, śmiech, bycie razem, własna satysfakcja, totalna akceptacja pomyłek i potknięć na drodze do tylko i wyłącznie swojego własnego sukcesu/celu, różne drogi, różne rozwiązania, różne (własne!) tempo, moc sprawstwa, własna odpowiedzialność i nieoceniające towarzyszenie i prowadzenie nauczycieli.. Empatyczna, kreatywna szkoła. Pasja, inspiracja, prawda, relacja, olśnienia, ciekawość, radość, wiedza, własna wewnętrzna motywacja, zaufanie. Wystarczy uwierzyć, że naprawdę mamy wpływ, że da się, warto, można i trzeba.

Organizujemy szkolne narady o edukacji (w tym uczniowskie), spotykamy się regularnie w ramach inspirujących kafejek metodycznych i dyskusyjnych, promując i wspierając idee Budzącej się szkoły (www.budzacasieszkola.edu.pl).

W dOPAmina Lab chcemy wierzyć i wierzymy, że przechodzimy właśnie przyspieszoną, wielowymiarową transformację, również  w kontekście edukacji i że to już nie będzie ta sama szkoła, do której wrócimy.. Świat nie jest i nie będzie już taki sam.. Przetasowanie wartości, zmiana kierunku, trudne wybory, nowe rozdania. Kryzys, impas, bezruch, załamanie a może raczej przełom, przesilenie, szansa..? Zdecydowanie szansa..!

Potrzebujemy nowej szkoły, potrzebujemy lepszej szkoły, potrzebujemy nowych jakości i nowych rozwiązań. I to się dzieje! Jako dO!PAmina Lab, z całą mocą chcemy wspierać i wspieramy wszystkich, w szczególności dąbrowskich nauczycieli, edukatorów, pedagogów, dyrektorów, którzy czują że to dobry moment na autentyczną i pogłębioną refleksję oraz zmianę kierunku i rozwój we własnym tempie, adekwatnie do własnych potrzeb, na swobodne i bez presji uczenie się uczenia.. by swobodnie i bez presji mogły uczyć się dzieci i młodzież.

Uczenie (się) może dawać satysfakcję (i nauczycielom i uczniom), może być przygodą, przyjemnością, szkołę można i trzeba lubić.. !

Już dziś ZAPRASZAMY na kolejne dopaminowe, inspirujące spotkania w okresie wrzesień-grudzień 2020r. Szczegółowy harmonogram już wkrótce. Trzymajmy się w zdrowiu! Szkoła jest nasza!

Jeśli chcecie być na bieżąco z tematami poruszanymi przez dO!PAamina Lab oraz brać udział w organizowanych przez nas spotkaniach, obserwujcie nasz profil na Facebooku – https://www.facebook.com/Dopamina-Lab-432853420857478/ i śledźcie naszą stronę www.szkolajestnasza.pl

Szkoła na OP@K

Wszystkich dąbrowskich Nauczycieli zapraszamy do grupy, w której dzielimy się pomysłami, inspiracjami i doświadczeniami związanymi z pracą zdalną. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której wspólnie wymyślimy, jak to zrobić, żeby nie sprowadzała się ona tylko do wysyłania przez dziennik elektroniczny zadań i ćwiczeń. Wkraczajcie, zapraszajcie Nauczycieli ze swoich szkół.

Szkoła na OP@K – klik!

Dziękujemy w imieniu Dopamina Lab

Wizja:
Szkoła – przyjazna przestrzeń realizująca ideę edukacji opartej na relacjach, zorientowana człowieka (małego i dużego), w której dorośli i dzieci/młodzież działają wspólnie w partnerskiej relacji „mistrz”- „mistrz”. Szkoła pełna życia, której istotnym elementem jest kultura uczenia się a nie nauczania. Szkoła, w której uczniowie przejmują odpowiedzialność za własną naukę.

Szkoła na OP@K – szkoła uczenia się Tu i Teraz, szkoła wspólnych poszukiwań, szkoła wyzwań, szkoła pytań i wielu różnych dróg poszukiwania odpowiedzi, szkoła „wspólnego z uczniami levelu”, platforma autentycznej wymiany doświadczeń i wiedzy oraz sieć współpracy, szkoła kombinowania, próbowania, doświadczania, szkoła w drodze, szkoła inspiracji, nauki i zabawy.. przestrzeń, możliwości i szans oraz czas na dostrojenie się na odbiór i nadawanie na uczniowskich falach (każdy w swoim tempie i w odniesieniu do własnych potrzeb)..

Bo zabawa to najwyższa forma nauki. (A.Einstein)
Bo nauka jest zawsze aktem woli..

#budzącesięszkoływdg
#zadajezgłową
#zostajewdomu
#uczymysięuczyć
#dzieciństwotoniewyścigi

Robimy nam PRZESTRZEŃ!

Szanowni Państwo, Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie…

            …z całą mocą, najserdeczniej jak umiemy oraz nieustająco zapraszamy Was do współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

Tym razem nasza oferta, która realizowana jest  w ramach projektu „Przestrzeń dla edukacji – Szkoła jest nasza!” współfinansowanego z dotacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,  dotyczy szkoleń prowadzonych przez praktyków, naukowców, ludzi na co dzień się zajmujących i korzystających ze zdobyczy neurodydaktyki, nowoczesnej pedagogiki, ściśle związanych z ruchem Budzącej Się Szkoły. Szkolenia i warsztaty dotyczyć będą konkretnych działań i rozwiązań, dzięki którym Wasza praca może stać się jeszcze bardziej efektywna oraz wspólnie nauczymy się m.in. jak nauczyć się uczyć, w jaki sposób motywować do nauki, jak rozwijać kompetencje, jak odchodzić od oceniania…

Warsztaty odbywać się będą w formie webinariów w naszej siedzibie (ul. Tysiąclecia 1a, Dąbrowa Górnicza), w której poczują się Państwo bezpiecznie, dobrze i jak u siebie. Będzie nam fajnie, będzie nam dobrze, porozmawiamy, nauczymy się pożytecznych
i ciekawych rzeczy.

Nasze warsztaty są całkowicie i absolutnie bezpłatne, ale obowiązuje dobry humor
i otwarcie na drugiego człowieka.

Obok szkoleń i warsztatów równie serdecznie zapraszamy do udziału w kafejkach metodycznych oraz dyskusyjnych, otwartych spotkaniach BSS.

Spotkajmy się i razem zmieniajmy dąbrowskie i zagłębiowskie szkoły na lepsze. Szczegółowy harmonogram wydarzeń w miesiącach marzec-kwiecień 2020r. :

13 marca 2020r. godz. 17:00
dr Marcin Jaracz „Neurobiologiczne podstawy uczenia się” cz.1

26 marca 2020r. godz. 17:00
Otwarte Spotkanie Dyskusyjne BSS pt. „Dzieciństwo to nie wyścigi”
(dla rodziców, ucznów i nauczycieli)

27 marca 2020r. godz. 17:00
dr Marcin Jaracz „Neurobiologiczne podstawy uczenia się” cz.2

3 kwietnia 2020, godz. 16:30
dr Marzena Żylińska „Neurodydaktyka. Co nauczyciele o procesach uczenia się wiedzieć powinni”

18 kwietnia 2020r. godz. 16:30
Anna Szulc Co zrobić, by oceny nie były celem edukacji?

28 kwietnia 2020r., godz. 16:00
Tomasz Tokarz „Szkoła w zasięgu i w sieci”- warsztaty metodyczne

W celu zapisu i rezerwacji miejsca, prosimy o zgłoszenie mailowe na adres dopamina@op.pl (w zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru reprezentowanej placówki, numeru telefonu do kontaktu). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt, tel. 504820333/660455708

Ostatni dzwonek w plastyku!

Z radością wielką i entuzjazmem! Śpieszymy Wam z informacją, że oto pierwsza w Dąbrowie Górniczej publiczna szkoła bez dzwonków staje się!!!!
Tak!!! 🙂
DA SIĘ! MOŻNA!
Cisza pomaga w nauce – czytaj!
„Chodzi o to, aby uczniowie samodzielnie podejmowali decyzje i wiedzieli, jakie z tego wynikają skutki. Nauczyciel nie jest od tego, aby rozliczać z błędów, pilnować i stać nad młodzieżą, ale pełni w procesie nauczania rolę przewodnika. Zaczęliśmy wdrażać tę ideę w naszej szkole od niewielkiej, ale symbolicznej zmiany – mówi Ewelina Piasecka-Woźniczka, dyrektorka Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. […] – Zanim podjęliśmy w szkole tę decyzję, rozmawiałam z uczniami, ale także dyrektorami szkół, którzy wcześniej bali się tego kroku. Dziś nie żałują. Mnie również będzie ciężko przekonać do powrotu do tradycyjnego dzwonka. W szkole jest ciszej i spokojniej niż zwykle, choć nigdy nie byliśmy głośną szkołą. Nie grozi nam wrzawa i zawały serca co 45 minut […]

Dyrektorka zwraca uwagę, że zmiany w „Plastyku” to nie żadna rewolucja, ale ewolucja. Podczas pracy w drugim semestrze w tym roku szkolnym uczniowie, nauczyciele i rodzice będą wspólnie pracować nad przemodelowaniem procesu nauki w szkole na bardziej partnerski.”#szkołajestnasza #dzieciństwotoniewyścigi