Nasze REKOMENDACJE!

Lista priorytetów – wyzwań, jakie naszym zdaniem trzeba podjąć jeżeli chcemy nie tylko mówić ale i działać na rzecz jakości w edukacji, rozwoju edukacji oraz innowacyjności w edukacji..

W grudniowych rozmowach Stowarzyszenia dOPAmina Lab z z-cą Prezydenta Miasta
p. Bożeną Borowiec i z z-cą Naczelniczki Wydziału Oświaty p. Martą Bobrowską-Juroff,
w związku ze zmianą nazwy Referatu Oświaty na Referat Rozwoju Edukacji oraz spotkaniami grupy dąbrowskich nauczycieli, dyrektorów i metodyków, którzy wspólnie mają wypracowywać innowacyjne narzędzia w obszarze edukacji,  poproszono nas
o rekomendacje dot. działań Wydziału Oświaty na rok 2021 (i następne).

W związku z powyższym – po intensywnym roku działań na rzecz edukacji i szkoły, roku współpracy, informacji zwrotnych, na bazie doświadczeń zdobytych podczas zrealizowanych szkoleń, webinariów, kafejek edukacyjnych i publikacji, po odbyciu cyklu narad o edukacji, w których wzięli udział aktywiści, samorządowcy, przedstawiciele Uczniów i Uczennic oraz Nauczycieli – rekomendujemy:

1.Kompleksowa pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Utworzenie kompleksowego programu związanego z profilaktyką zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie negatywnym skutkom izolacji wśród nastolatków
i nastolatek z Dąbrowy Górniczej. Problem pogłębił się w czasie pandemii,
ale o kryzysie zdrowia psychicznego mówi się od dawna. Co szósty polski nastolatek okaleczał się, a aż 7% badanych podjęło próbę samobójczą. Dziewczyny częściej niż chłopcy wykazywały zachowania autodestrukcyjne–co czwarta okaleczała się (23% vs8%), a co dziesiąta próbowała się zabić (10% vs 3%). To wynik niepokojący tym bardziej, ze względu na bardzo utrudniony dostęp do pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Działanie powinno obejmować zarówno wsparcie specjalistów (grupa terapeutyczna) jak i wsparcie rówieśnicze związane z profilaktyką (strony współprowadzone przez młodych przy wsparciu dorosłych, działania edukacyjne, kampanie społeczne).

2. Powołanie w Dąbrowie Górniczej instytucji NIEZALEŻNEGO Rzecznika Praw Ucznia, który miałby szansę rozstrzygać wszelkie tego typu problemy oraz spory. Po zbadaniu i zdiagnozowaniu sytuacji, uruchamiałby najpierw mediacje, a w razie nierozwiązania konfliktu przy pomocy różnych narzędzi (także fundacji i stowarzyszeń) występowałby na drogę prawną.

Byłby instytucją (kto mówi, że miałaby to być jedna osoba?) niezależną od nikogo,
z nikim niewchodzącą w układy, badającą sprawy dogłębnie i przy użyciu dostępnych sobie środków. I działoby się dobrze. I nie byłoby żadnych niedomówień. I być może udałoby się rozwiązać konflikt kompromisem i porozumieniem, a nie skargą, kłótnią
i wzajemnym się oskarżaniem.

Rzecznik Praw Ucznia (niezależny, pozaszkolny) – instytucja ważna, potrzebna, niezbędna wręcz

3.Przestrzeganie prawa oświatowego.

Przeprowadzenie dla Dyrektorów dąbrowskich placówek oświatowych (w miarę możliwości także dla nauczycieli) szkoleń z zakresu prawa oświatowego  oraz zobligowanie ich do przekazania aktualnych (obowiązujących) informacji w tym zakresie Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom (prowadzące do bezzwłocznych ewaluacji szkolnych statutów celem usunięcia z nich zapisów niezgodnych
z przepisami prawa światowego, m.in. statutowe zapisy dot. średniej, średniej ważonej, ilości ocen, zapisy dot. ocen z zachowania, itp.).
W miarę możliwości i kompetencji zobligowanie Szkół do wprowadzenia
i przestrzegania omówionych podczas w/w szkolenia/szkoleń zasad (konsultacje zmian z prawnikami UM; wspólna analiza zmian w statutach szkolnych, ewaluacja).

Celem jest jak największe ujednolicenie statutów dąbrowskich placówek oświatowych (uwzględniając, oczywiście, ich typ i specyfikę) oraz doprowadzenie do sytuacji, w której Uczniowie będą, zgodnie z zawartymi w nich zasadami, traktowani jako jednostki mające to samo prawo do  równego traktowania i  godności.

4. Stypendia Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Aby zrównoważyć lub wręcz zatrzymać pogoń za ocenami i „bitwy na średnie” proponujemy wprowadzenie zmian w regulaminie w/w stypendium w taki sposób, aby kryterium średniej ocen było naprawdę marginalne (w obowiązującym regulaminie dopuszcza się co prawda średnią min. 4,0 jednak rozłożenie punktów („za średnią ocen 4,00-4,50 pkt-10 pkt, za średnią ocen od 4,51 do 5,00 – 15 pkt,
za średnią ocen od 5,01 do 5,50 – 20 pkt, za średnią ocen od 5,51 do 6,00 – 25 pkt”)
w praktyce stanowi barierę niemal „nie do przeskoczenia”, aby stypendium uzyskać. Czyli – niby średnia nie jest najważniejsza, ale bez niej ani rusz.

Innym rozwiązaniem byłoby stworzenie dwóch odrębnych pul/kategorii przyznawania stypendiów – 1) wyniki naukowe, 2) wybitne osiągnięcia (bez względu na średnią). Pozwoli to otrzymywać stypendium nie tylko Uczniom, którzy uzyskują najlepsze stopnie, ale także pasjonatom ukierunkowanym na jedną dziedzinę,
a z pozostałych nieotrzymujących samych piątek i szóstek.

5. Nagrody Prezydenta Miasta

Proponujemy takie rozdysponowanie Nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie edukacji, aby jak najszersze gremium partycypowało w ich przyznawaniu. Rekomendujemy, aby Nauczyciele do nagród byli typowani nie tylko przez Dyrektora Szkoły i opiniowani przez Rady Pedagogiczne, ale swoich kandydatów mogły także przedstawiać Samorządy Uczniowskie (Rady Rodziców, Rady Szkół). Co ważne – chodzi o przedstawianie kandydatur, a nie opiniowanie zaproponowanych przez Dyrektora.

Celem takiego rozwiązania jest głęboko idąca demokratyzacja społeczności szkolnych oraz zwrócenie uwagę także na tych pedagogów, których docenia grupa najbardziej zainteresowana, czyli Uczniowie.

6.Diagnoza problemów

Pomoc przy przeprowadzeniu w dąbrowskich placówkach oświatowych przygotowanej przez Stowarzyszenie dOPAmina Lab ankiety dotyczącej realnych problemów, z którymi zmagają się Uczniowie oraz przekazanie jej opracowanych wyników dyrektorom i nauczycielom.

Współpraca na tym polu z Uniwersytetem Śląskim i innymi podmiotami zewnętrznymi.

7.Kampania społeczna (empatyczna edukacja, dzieciństwo to nie wyścigi)

Przeprowadzenie na terenie Dąbrowy Górniczej wspólnej kampanii społecznej oraz warsztatów w dąbrowskich szkołach w zakresie przestrzegania prawa do godności
i równości w szkole, ruchu Budzących Się Szkół i nowoczesnego podejścia do edukacji (koalicja bez stopni, szkoła, która uczy, a nie ocenia itp.)

8.Samorządy uczniowskie

Programowe wsparcie wspólnot szkolnych w dąbrowskich szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych  w procesie realnego uspołeczniania szkoły i wzmacniania realnej samorządności uczniowskiej (samorządów uczniowskich, rad pedagogicznych, opiekunów samorządów szkolnych oraz rad rodziców) w prowadzeniu dialogu
w szkole oraz tworzeniu możliwości autentycznego współdecydowania uczniów
o szkole ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia kompetencji i wiedzy opiekunów samorządów szkolnych, stosowania nowoczesnych narzędzi i rozwiązań wzmacniających kompetencje społeczności uczniowskiej m.in liberating structures, metoda mikrokręgów,  debaty i dyskusje, konsultacje, forum wyrazu, skrzynka pomysłów, word cafe, referendum, narzędzia myślenia krytycznego, mentoring
i design thinking, budżet partycypacyjny, stworzenia przewodnika pt. „demokracja w szkole” (praktycznego poradnika o szeroko pojętym „współdecydowaniu” społeczności uczniowskiej, nauczycieli i rodziców w szkole oraz działalności SU).

9.Współpraca samorządów

Rekomendujemy budowanie sieci współpracy samorządów (władz powiatowych, gminnych, miejskich, wiejskich) w kontekście podnoszenia i dbania o standardy edukacji oraz jej wysoką i odpowiadającą współczesności jakość oraz budowania wspólnej polityki oświatowej opartej o aktualną wiedzę i rzetelne diagnozy.
W pierwszej kolejności rekomendujemy podjęcie wspólnych działań w zakresie ewaluacji przestrzegania prawa, m.in. zapisy statutów szkolnych i wspólnej kampanii społecznej poruszającej problematykę praw dziecka, praw ucznia, praw człowieka oraz szeroko pojętej empatycznej szkoły odpowiadającej na wyzwania przyszłości.

Jako Stowarzyszenie, którego jednym z nadrzędnych celów statutowych jest wspieranie inicjatyw w obszarze edukacji, jesteśmy gotowi podjąć się współpracy, celem realizacji powyższego, na wszelkich możliwych polach i ze wszystkimi możliwymi organami działającymi w/przy Urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza, wszystkimi organizacjami
i podmiotami, wszystkimi szkołami.  I zrobimy to za darmo

Szkoła jest nasza! Nieustająco.

W styczniu, jeszcze przed pandemią, poproszono mnie, żebym napisała do dąbrowskiej gazety tekst o kobietach. W miarę możliwości osobisty. Napisałam go o nauczycielkach z Dąbrowy Górniczej – o tym, jak pewne doświadczenia edukacyjne ukształtowały mnie jako pisarkę. Nie miałam wątpliwości, że patrząc z zewnątrz na Dąbrowę Górniczą, można dostrzec, jak ważną i rozwojową przestrzenią może być obszar edukacji i działań, które podejmują tutaj entuzjaści zmian w szkole. Miasto nadaje się na żywe i współtwórcze laboratorium działań edukacyjnych i ma potencjał do tego, żeby wyznaczać nowe standardy polityki edukacyjnej w Polsce. W powiązaniu z polityką socjalną, kulturalną i wieloma innymi, które sprawiają, że miasto kojarzy się w naszym kraju z miejscem demokratycznym i społecznikowskim. Do tego ma historyczny rys, który podkreśla znaczenie równości i etosu „pracy u podstaw”.

Wydawało mi się to szczególnie ważne w momencie kryzysu państwa prawa, który zaczął się wiele lat temu, ale wybuchnął jesienią i protestami, które zaangażowały kobiety, młodzież, ale i każdego, dla kogo prawa człowieka są ważne. Śledząc z niepokojem to, co działo się w Polsce na szczeblu centralnym w roku 2020, wydaje mi się kluczowe i pokrzepiające to, co wydarzyło się lokalnie z inicjatywy Stowarzyszenia dOPAmina Lab przy udziale dąbrowskich nauczycielek, edukatorów, uczniów, przedstawicielek Młodzieżowej Rady Miejskiej, jak i specjalistek od edukacji z różnych miejsc w Polsce, przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Prezydenta i Wiceprezydentki. Taka inicjatywa edukacyjna stanowi ważny punkt zwrotny, który przywraca wiarę w rolę lokalności w budowaniu rozwiązań na przyszłość. Brałam udział w spotkaniach jako gość w jednej z kafejek edukacyjnych, a później na tyle zainteresowałam się działaniami dOPAmina Lab (o których słyszałam już w 2019 przy okazji forum edukacyjnego) i jej szczerym założeniem – między innymi takim, że w spotkaniach wezmą udział osoby, którym naprawdę nie chce się już narzekać, tylko wyjść z konkretnymi propozycjami – że włączyłam się w pracę grupy roboczej. Słuchałam też innych spotkań z ekspertami i ekspertkami. Muszę przyznać (całkiem osobiście), że czułam jakiś rodzaj dumy, że to wszystko dzieje się właśnie w Dąbrowie Górniczej. No i jeszcze do tego na przekór smutnej wizji kryzysu edukacji przy obecnym ministrze, braku szacunku dla nauczycieli i uczniów, problemów związanych z edukacją zdalną oraz kryzysem psychicznym, który pogłębił się w wyniku izolacji społecznej.

Wydaje mi się, że podczas trzech spotkań roboczych udało nam się opracować postulaty i pomysły dla edukacji, które przecinają się przez największe bolączki globalne i lokalne. Bo trzeba podkreślić, że w tych działaniach nie chodziło o to, aby pokazywać palcem, co jest nie tak w edukacji dąbrowskiej, ale co jest pewnym punktem zapalnym w większości miejsc w Polsce. Zastanawialiśmy się, co można zmienić, aby Dąbrowa Górnicza była liderem zmian w oświacie, w której chodzi o podmiotowość uczniów i uczennic. A także – jak konsekwentnie wdrażać te pomysły. Taką refleksję systemową umożliwiła obecność osób, które nie tylko są blisko szkoły na co dzień, ale i zmieniają oblicze edukacji od lat w różnych skalach. Anna Szulc – liderka zmian w polskiej szkole i nauczycielka matematyki która w swoich książkach i działaniach pokazuje, że nowa szkoła jest na wyciągnięcie ręki. Marzena Żylińska, która utworzyła w Polsce sieć Budzących Się Szkół, Marcin Stiburski ze „Szkoły minimalnej” , który postanowił zmienić podejście do oceniania oraz relacji z uczniem, Aleksandra Stolarczyk – nauczycielka klas I-III, która od lat wspierająco towarzyszy swoim uczniom w uczeniu się i rozwoju.
Do tego otwartość i pomysły na współpracę ze strony osób związanych z Uniwersytetem Śląskim (Dominika Hoffman Kozłowska ;). Nie chcę wymieniać wszystkich uczestników i uczestniczek, bo myślę, że tutaj każdy głos miał znaczenie, niezależnie od tego, czy jest się nauczycielem, uczniem czy ekspertem. Pokazuje jedynie rozpiętość różnych doświadczeń i znaczenie interdyscyplinarności w takich dyskusjach.

Wyszłam z tego doświadczenia mądrzejsza.

Przede wszystkim o jeden o wniosek. Szkoły są podstawą demokracji. Mogą potwierdzać też brak szacunku dla demokracji, gdy są zarządzane autorytarnie i nie potrafią się komunikować. Szkoły nie mogą mieć przestarzałych, krzywdzących uczniów statutów i od nich powinny zacząć określać swoją podmiotowość i budować relacje z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Wsparciem uczniów w tym procesie zajmuje się od kilku lat Alina Czyżewska – działaczka na rzecz demokracji w Watch Dogs Polska, która też wzięła udział w jednym ze spotkań. Partycypacja obywateli, którymi są uczniowie i uczennice, ich troska wzajemna oraz podmiotowość, to priorytety dobrze działających szkół publicznych. Są konieczne, aby miasto rozwijało się w sposób zrównoważony i aby miało pewność, że przyszli dorośli obywatele będą angażować się w działania na rzecz dobra wspólnego. Tak się właśnie odbudowuje wyobraźnię społeczną i przywraca zaufanie.

Bo szkoła nie zaczyna i nie kończy się na placówce oświatowej, ale w niej ma swój początek poczucie sprawczości dzieci i młodzieży. To tutaj uczą się, czy mają wpływ na życie publiczne, czy nie. Postulaty opracowane w ramach spotkań i konsultacji dOPAmina Lab udostępni na swoim fanpagu i można je tam przeczytać. Myślę, że otworzą one kolejną dyskusję i sprowokują do nowych pomysłów.

W efekcie ponad dwunastu spotkań z ekspertami w ramach kafejki edukacyjnej i spotkań roboczych w 2020 dOPAmina Lab nie tylko mówiła, ale przede wszystkim robiła. Wysłała już zapytania o informacje publiczną związane z regulacją statutów szkolnych do kuratoriów oświaty w całej Polsce, udało się też opracować kompleksowy program dotyczący zdrowia psychicznego młodzieży i młodzieżowych grup wsparcia kryzysowego, który ma szansę na wdrożenie w 2021 oraz przygotuje rekomendacje do działań Wydziału Oświaty w Dąbrowie Górniczej na rok 2021. Do tego zaczyna się praca nad ankietą, dotyczącą problemów, z jakimi zmagają się uczniowie i uczennice, a UM przewiduje przeprowadzenie na początku nowego roku szkolenie w zakresie regulacji związanych ze statutami szkolnymi, czy podjęciem się zmian, dotyczących poszerzenia zasad przyznawania stypendiów. To wszystko może się udać, jeśli przejdziemy od diagnozy do konkretnych działań. Te zaś będą możliwe, jeśli będziemy pamiętać, że właśnie wdrażanie jest najtrudniejszym procesem.

Dzięki dOPAmina Lab za ten czas!
Anna Cieplak

Wciąż nam zielono..

Projekt Zielone Polekcje dobiegł końca.. Ze względów pandemicznych i pogodowych nie spotkaliśmy się w tym roku na pikniku w ogrodzie. Jesteśmy jednak przekonani, że nadrobimy to w przyszłym roku, wiosną.. Nie ma tego złego.. Bo nasz ogród wzbogacił się o zbiornik na deszczówkę i dydaktyczną stację meteorologiczną, co gwarantuje jeszcze więcej zielonych lekcji i zielonych polekcji już bez końca!

P.S. Pamiętajcie o ogrodzie! To wasze i nasze miejsce!
Fundusz Naturalnej Energii! Dziękujemy !

Zielona Pracownia i Eko Lab – INSPIRACJE

W ramach projektu Zielona Pracownia przygotowaliśmy pakiet materiałów edukacyjnych do wykorzystania dla Was.. Mam nadzieję że będą inspiracją w okresie edukacji zdalnej ale i w przyszłości. Częstujcie się! Podawajcie dalej!

O LESIE
https://view.genial.ly/5f9c70fc4a95b80d82de552b/interactive-image-w-lesie

LEŚNY ESCAPE ROOM
https://view.genial.ly/5f9943385bf77e0d03dfefb8/game-breakout-lesni-tropiciele-i-tropicielki

LEŚNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA
https://drive.google.com/file/d/1SVNH9GTeHpe1VixP2-XWqQS0n4iwef3_/view?usp=sharing

LEŚNA KRZYŻÓWKA

Z PRĄDEM CZY POD PRĄD
https://view.genial.ly/5fa30221560aa70d72893a72/presentation-z-pradem-czy-pod-prad

O WODZIE W PRZYRODZIE
https://view.genial.ly/5fa7dc9c84006a0d00708fa2/interactive-image-zielona-pracownia-woda
FILTR WODNY
WODA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI
KWAŚNY DESZCZ
JAK PIJĄ ROŚLINY
MAGICZNE SZTUCZKI 1
MAGICZNE SZTUCZKI 2
MAGICZNE SZTUCZKI 3
MAGICZNE SZTUCZKI 4

POWIETRZE POD LUPĄ
https://drive.google.com/file/d/1OJqjjQD–b1jQdBW1z9WFC0mxXCSkfyI/view?usp=sharing

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4

Materiały edukacyjne opracowano w ramach projektu Zielona Pracownia współfinansowanego z dotacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

HARMONOGRAM WARSZTATÓW (on line)

Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych webianarów i szkoleń on-line organizowanych w ramach projektu „Przestrzeń dla edukacji: Szkoła jest nasza” (współfinasowanego z dotacji Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej) i dedykowanych kadrze dąbrowskich szkół. 

UCZYMY SIĘ UCZENIA..
__________________________________________
UDZIAŁ (DO)WOLNY! Bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy: e-mail: dopaminalaab@gmail.com (imię i nazwisko, szkoła, miasto-koniecznie!) _________________________________
HARMONOGRAM:

9 października 20r., godz. 17:00 Metodyka dyskretna (dr Marzena Żylińska)
Metodyka dyskretna, czyli jak odejść od kultury błędu i zastąpić ją kulturą wspierania rozwoju? O tym, że możliwe (i w twoim zasięgu) jest odejścia od stawiania stopni, mierzenia i porównywania uczniów. O tym jak uczyć (się) poprzez aktywność, kreatywność i współpracę.. Sprawdzone narzędzia, dobre praktyki, skuteczne rozwiązania. Ramowy plan warsztatu:
– Kultura nauczania i kultura uczenia się
– Dlaczego przejście do kultury uczenia się wymaga innej metodyki?
– Założenia metodyki dyskretnej
– Co jest przyczyną problemów szkolnych uczniów?
– Dlaczego znudzony uczeń to trudny uczeń? Co zrobić, żeby uczniowie na lekcjach się angażowali?
– Metodyka dyskretna a dobór zadań

19-25 października 20r. godz.17:00 Myślenie wizualne na każdej lekcji (Ela Curyło)

Myślenie Wizualne to dwaj bohaterowie (proste rysunki i słowa / teksty), którzy idą ze sobą w parze.Myślenie Wizualne:
– pozwala zapamiętać lepiej i na dłużej, zwiększa koncentrację i skupienie,
– poprawia stopień zrozumienia, pozwala w szybki sposób odświeżyć potrzebne informacje,
– pobudza naszą kreatywność, wspomaga uczenie się  i pozwala cieszyć się nauką.
 Tematy jakie poruszymy:
– od czego zacząć rysować nawet jeśli nie raz myślałeś, to nie dla mnie – czyli alfabet myślenia wizualnego
– co to jest myślenie wizualne i sketchnoting oraz w jaki sposób wspomagają one przekaz, koncentrację oraz ilość zapamiętywanych informacji – czyli odrobinkę teorii,
– jak wykorzystywać Myślenie Wizualne na lekcjach czy warsztatach,
– techniki szybkiego i prostego rysowania, blok rysunkowy m.in. ludziki, emocje, ruch, nagłówki, ikony i wiele innych rzeczy, bank pomocnych w edukacji ikon, kolory i cienie wspomagające przekaz – czyli im mniej tym lepiej, przykłady wykorzystania rysunku w różnych przedmiotach oraz w różnej formie – bo nie zawsze i nie wszystko trzeba rysować na żywo,
– metody na przyciągnięcie uwagi

23 października 20r. godz. 17:00 Nauczycielskie sposoby na systemowe „niedasie” (Marcin Stiburski)
Marcin Stiburski – dla jednych prowokator i siewca fermentu, dla drugich „ktoś z dystansem, kto po prostu mówi, jak wygląda polska szkoła, wkładając przy okazji kije w wiele mrowisk równocześnie”. Jego projekt Szkoły Minimalnej zakłada odchudzenie szkoły z podstawy programowej i z przepisów przeszkadzających wprowadzeniu nowoczesnej edukacji w szkołach publicznych. Jak sam o sobie pisze – „Nie jestem metodykiem, nie jestem pedagogiem, jestem fizykiem, który przez 20 lat zajmował się zagadnieniami technicznymi i 1 września 2018 roku przez przypadek został nauczycielem”. Zupełnie nowe i świeże spojrzenie na prowadzenie lekcji. Inspiracje i narzędzia oraz sposoby na to jak zaciekawiać, budzić pasje, jak krok po kroku uczłowieczać system edukacji. O wietrzenie, odchudzaniu i porządkowaniu szkoły w szerokim i minimalnym kontekście.

9 listopada 20r. godz. 17:00 Architektura wiedzy szkolnej (dr Marzena Żylińska)
– Jak uczy się mózg? Dlaczego słowa to nie wszystko?
– Jakie potrzeby rozwojowe mają dzieci i co się dzieje, gdy nie są zaspokojone?
– Biochemia mózgu, czyli o tym, czy każdy może wszystko.
– Dlaczego nie wolno karać dziecka za niedojrzałość jego mózgu?
– Czy jest koordynacja sensoryczno-motoryczna, jak ją rozwijać i dlaczego wpływa na szkolne sukcesy?
– Co to znaczy, że dziecko jest niezintegrowane i jak temu zapobiegać?

20 listopada 20r. godz. 17:00 „Uczę się” – materiały edukacyjne  i projekty własne uczniów (Luiza Kalinowska-Skutnik)

Jak tworzyć przestrzenie do rozwijania kompetencji ucznia. Edukatorium – autorskie rozwiązania, będące zbiorem inspiracji z wielu szkół oraz nurtów edukacji alternatywnej. Jak projektować lekcję, na której nauczyciel nie naucza, a uczniowie uczą się w najintensywniejszy sposób poprzez własną aktywność.

27 listopada 20r. godz. 17 Team building (Mikołaj Marcela)
Jak budować i rozwijać relacje w klasie. Praca nad relacjami a efektywność procesów uczenia się. Jak sprawić, by szkoła stała się miejscem przygotowującym dzieci do życia we współczesnym świecie? Co zrobić, żeby nauka nie nudziła? Czy warto interesować się alternatywnymi modelami edukacji i jak je wykorzystać we własnej praktyce i codzienności szkolnej. Relacja a motywacja.

4 grudnia 20r. godz. 17 jak odchodzić od tradycyjnego oceniania. Od JN do diagnozy w procesie. (dr Marzena Żylińska)
– Cel oceniania – Tradycja czy prawo? Analiza zapisów ustawy i rozporządzenia o ocenianiu 
-Dlaczego powinniśmy odejść od tradycyjnego ocenia?
– Jak można odchodzić od oceniania za pomocą cyfr – inspiracje z polskich szkół
– Czym jest diagnoza w procesie i czemu służy?
__________________________________________

UDZIAŁ (DO)WOLNY!
Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy: e-mail: dopaminalaab@gmail.com (imię i nazwisko, szkoła, miasto-koniecznie!)
Udział w warsztatach potwierdzamy zaświadczeniem.

Zielone Polekcje

ZIELONE POLEKCJE

takie inne lekcje, plenerowe oparte na pracy projektowej, z blokiem doświadczeń i eksperymentów, lekcje podążające za dziećmi.. czyli zabawa, przygoda, radość uczenia się..

Dzięki grantowi z Fundusz Naturalnej Energii, w ramach konkursu, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem – Fundacja „Za górami, za lasami” uczniowie i uczennice Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im.Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej wzięły udział w warsztatach, w zakresie szeroko pojętej edukacji przyrodniczej i ekologii (Eko Lab – Laboratorium Nauki i Zabawy), a przy szkole powstaje społeczny ogródek (Zielone Pole).

Nasze „Zielone (po)Lekcje (jesteśmy o tym przekonani) to była doskonała okazja, aby obudzić w najmłodszych poczucie współodpowiedzialności za świat.

No nie ma lepszej sposobności do poruszenia zagadnień ekologicznych, niż w trakcie dokonywania samodzielnych badań i działań.

Rozmawialiśmy, doświadczaliśmy, eksperymentowaliśmy, bawiliśmy się, uczyliśmy się.. Zielone Pole powoli staje się.. (w pełni ożyje przyszłą wiosną).

Mamy nadzieje, że będzie to miejsce tętniące życiem, dające wytchnienie i umożliwiające codzienne bezpośrednie obcowanie z przyrodą.. Po cichu liczymy też, że naszym ogrodowym pomysłem zainspirujemy inne szkoły w naszym mieście. Niech przyszkolne Zielone Pola rozwijają się i rozkwitają w całej Dąbrowie.

Po dzwonku.. EDU KAFEJKI z dOPAMina LAB

Zapraszamy na cykl inspirujących spotkań o szeroko pojętej szkole, idei BSS, szkole i zmianie.

Kiedy w ubiegłym roku organizowaliśmy I Dąbrowskie Forum dla Edukacji „Szkoła jest nasza!”, byliśmy pełni entuzjazmu, radości i nadziei, że wspólnie zmienimy dąbrowskie szkoły. Dziś, po ponad roku zmagań, z naszym nastawieniem bywa różnie (choć nie ustaniemy, nie ma szans). Zapraszamy na cykl inspirujących spotkań o szeroko pojętej szkole, idei BSS, szkole i zmianie.
Możemy w Dąbrowie Górniczej wspólnie wypracować rozwiązania i dobre praktyki oraz uporządkować wiele szkolnych spraw..
Bo lepsza, wygodniejsza dla wszystkich (dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców) ścieżka edukacji w Dąbrowie Górniczej jest możliwa..
Bo szkołę można i trzeba lubić..
Bo potrzebujemy edukacji odpowiadającej na wyzwania przyszłości..
Bo szkoła jest dla wielu młodych ludzi (ale także nauczycieli i rodziców) jak zły sen albo koszmar..
Bo razem możemy to zmienić!
Każdy wtorek, godz. 16:30, Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej.

Po dzwonku… to przestrzeń rozmów i wymiany doświadczeń, to motywacja i inspiracja do działania na rzecz zmiany w każdej, w Twojej szkole.. To dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania.. To otwarta przestrzeń dla uczniów i uczennic, rodziców i nauczycieli, którzy widzą konieczność zmian i którym zależy na wprowadzeniu do naszych dąbrowskich szkół nowych jakości i autentycznie nowoczesnych rozwiązań w tym zgodnych z aktualną wiedzą (m.in o tym jak uczy się mózg).

Po dzwonku to też GOŚCIE SPECJALNI.. Anna Cieplak, Mikolaj Marcela, Marcin Stiburski.
Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie obecności: dopaminalaab@gmail.comWięcej informacji: 
Z pozdrowieniami..
Do zobaczenia!
Zespół dOPAmina Lab

TEMATY INSPIRACJE NA POSZCZEGÓLNE SPOTKANIA:

  1. Co z tą relacją? Jak budować i dbać o relacje w klasie?
  2. Szkoła jest nasza. Fakt? Mit? Kit?
  3. Narzędziownik nauczyciela „w drodze”.
  4. Sukces szkolny a sukces życiowy.
  5. Mindfullness i uważność w szkole. Wymysł? Moda? Konieczność?
  6. Samorządność uczniowska.. Dzieci i młodzieży co Wam wolno w szkole i na co macie wpływ?
  7. Szkoła minimalna. Zamęczać czy nie zamęczać ciągłą walką o oceny, kartkówkami, sprawdzianami, pracami domowymi?
  8. Przepisy, statuty, regulaminy – wyzwania dyrektora „w drodze”
  9. Kompetencje przyszłości a tradycyjny model nauczania.
  10. Ocenoza i testoza – czy faktycznie nie da się inaczej?

Lista będzie sukcesywnie uzupełniana..

EKO LAB

Bez słów.. 😉

Wydarzenia realizowane w ramach projektu:- „Zielone (po)Lekcje” finansowanego dzięki grantowi z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”

Szkolny ogród staje się..

Dzięki Waszej nieocenionej pomocy przy Szkole Podstawowej nr 16 powstaje ogród.
Jest coraz piękniej i coraz bardziej kolorowo.. Najpełniej ogród rozkwitnie dopiero wiosną ale już teraz zachwyca.. Wszystkich chętnych do pomocy małych i dużych ogrodników zapraszamy do bywania w ogrodzie i pielęgnowania go razem z nami. Każdy może tu przyjść.. Każdy może tu być..

Wydarzenia realizowane w ramach projektu:- „Zielone (po)Lekcje” finansowanego dzięki grantowi z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”