Prawa dzieci prawami człowieka.

„Nie ma dzieci, są ludzie.” (J. Korczak)

Na ogół, dorośli starają się, by dzieci miały dobre dzieciństwo i dorastanie. Niestety zdarza się jednak, że prawa dzieci są naruszane (w domu, w szkole czy na ulicy). Czasami dorośli nie zdają sobie sprawy, że swoim postępowaniem krzywdzą dziecko – ranią jego godność, upokarzają, lekceważą, wyśmiewają, nie liczą się z jego zdaniem, naruszają jego prywatność. Kampania PRAWA DZIECI PRAWAMI CZŁOWIEKA ma na celu upowszechnianie wiedzy o prawach dzieci oraz o obowiązku ich bezwzględnego przestrzegania.

Prawa dziecka gwarantowane są przez szereg dokumentów, w tym między innymi:

  • Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 ze zm.)
  • Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284)
  • Konwencję o Prawach Dziecka (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526)
  • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915)
  • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
  • Ustawę z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373)
  • Kodeks cywilny, k.c. – ustawa dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)

Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. Podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Ich źródłem jest godność człowieka, zwana również człowieczeństwem zapisana w art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

Z godności wywodzą się dwie zasady: wolność i równość. Wolność oznacza to, że człowiek nie jest własnością kogokolwiek i może samodzielnie podejmować decyzje. Równość oznacza, że wszystkie dzieci maja takie same prawa i mają być tak samo traktowane przez wszystkich bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

W naszej kampanii chcemy także zwrócić szczególną uwagę na kwestie ochrony i przestrzegania praw dziecka, praw człowieka i praw uczniowskich w szkole, promując ideę szkoły bez przemocy oraz zapewniającą bezwzględne poszanowanie praw uczniów i uczennic.

Poniżej prezentujemy opracowane wspólnie z dziećmi i młodzieżą materiały kampanijne, zachęcając do ich upowszechniania i udostępniania.

Kampania jest realizowana w ramach projektu „poMOC -program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Raport z monitoringu praw uczniowskich w odniesieniu do statutów szkół – zbiorcze opracowanie zawierające informacje o prawach uczniowskich.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomysły dla Ani, Magdy, Marty, Martyny, Zuzi, Wiktora, Zuzi, Hani, Magdy i Agaty.