Dobro, wsparcie i poMOC..

Po prostu dobry weekend, DOBRY dzień…

Wsparcie, poMOC, DOBROstan, poMOCne słowa, dobre słowa, uważność na siebie i drugiego, wrażliwość, ważne sprawy, wdzięczność, prawda, autentyczność, życzliwość, jakość..

Dziękujemy za ten wspólny czas i zaufanie, rozmowy..

Dobrze, że jesteś!
Nie jesteś sam/a!

Wydarzenie „Teraz My!” i dzień DOBRA! dobry DZIEŃ (w trosce i na rzecz dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży) zostało zrealizowane w ramach projektu „poMOC -program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

#młodzimajągłos#poMOC

Teraz MY!

Tydzień temu rozmawialiśmy o dzieciństwie i dorastaniu w dzisiejszych czasach, pasjach, entuzjazmie, wyzwaniach współczesności, kryzysach Internecie, edukacji, odwadze mówienia „nie wiem”, smutku, depresji, relacjach, różnicach, dorosłości, o tym co dzieli i co łączy, potrzebie bycia widzianym, słyszanym, rozumianym, sprawstwie, byciu sobą, szacunku, świecie, sensie życia..

Dobry czas, dobra debata, dobry (poruszający) film pt. „Poranki kiedy wracamy do domów”..

Dziękujemy wszystkim panelistkom i panelistom oraz uczestnikom i uczestniczkom za udział a Kolektyw Kuzyni i Zagłębie talentów za współorganizację.

Wydarzenie zrealizowane w ramach projektu „poMOC -program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Młodzi o szkole

Młodzi o szkole – to kampania napędzana i inspirowana danymi z Raportu „MŁODZI O SZKOLE”. Kampania ta porusza problem presji, obciążenia i przeciążenia obowiązkami z jakimi mierzą się dziś często uczniowie i uczennice. To bezpośredni głos dzieci i młodzieży o ich samopoczuciu. To bezpośredni głos dzieci i młodzieży o szkole. Niech wreszcie zostanie usłyszany i wywoła konieczne i pilne w edukacji zmiany.
#młodzimajągłos
#edukacjatorelacja

W tym miejscu, w imieniu zespołu dO!PAmina Lab bardzo serdecznie DZIĘKUJĘMY wszystkim młodym osobom zaangażowanym w kampanię za zaufanie! SŁYSZYMY WAS! WIDZIMY WAS! Z całą mocą, zaangażowaniem i niestrudzenie, będziemy działać na Waszą rzecz. Jesteście WAŻNI!

Cały Raport Młodzi o szkole dostępny jest tutaj MŁODZI O SZKOLE

Poniżej prezentujemy wybrane wypowiedzi otwarte dzieci i młodzieży – uczestników badań ankietowych, na podstawie których opracowano raport.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomysły dla Ani, Magdy, Marty, Martyny, Zuzi, Wiktora, Zuzi, Hani, Magdy i Agaty.

GRAM W ZIELONE

Gram w zielone – to kolejna młodzieżowa kampania informacyjna, której głównym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat kwestii związanych z działaniami na rzecz ochrony klimatu. W ramach kampanii powstały plakaty i projekt ekotorby.

Ochrona klimatu to podejmowanie instytucjonalnych inicjatyw, ale także codzienne budowanie przez nas wszystkich nawyków, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Zależy nam na podnoszeniu świadomości o tym, że to każdy z nas jest odpowiedzialny za klimat. Stąd hasło „LUDZIE DLA KLIMATU”.

Troska o środowisko naturalne to nasza wspólna sprawa!!

Kampania jest realizowana w ramach projektu „poMOC -program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomysły dla Ani, Magdy, Marty, Martyny, Zuzi, Wiktora, Zuzi, Hani, Magdy i Agaty.

Prawa dzieci prawami człowieka.

„Nie ma dzieci, są ludzie.” (J. Korczak)

Na ogół, dorośli starają się, by dzieci miały dobre dzieciństwo i dorastanie. Niestety zdarza się jednak, że prawa dzieci są naruszane (w domu, w szkole czy na ulicy). Czasami dorośli nie zdają sobie sprawy, że swoim postępowaniem krzywdzą dziecko – ranią jego godność, upokarzają, lekceważą, wyśmiewają, nie liczą się z jego zdaniem, naruszają jego prywatność. Kampania PRAWA DZIECI PRAWAMI CZŁOWIEKA ma na celu upowszechnianie wiedzy o prawach dzieci oraz o obowiązku ich bezwzględnego przestrzegania.

Prawa dziecka gwarantowane są przez szereg dokumentów, w tym między innymi:

  • Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 ze zm.)
  • Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284)
  • Konwencję o Prawach Dziecka (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526)
  • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915)
  • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
  • Ustawę z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373)
  • Kodeks cywilny, k.c. – ustawa dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)

Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. Podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Ich źródłem jest godność człowieka, zwana również człowieczeństwem zapisana w art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

Z godności wywodzą się dwie zasady: wolność i równość. Wolność oznacza to, że człowiek nie jest własnością kogokolwiek i może samodzielnie podejmować decyzje. Równość oznacza, że wszystkie dzieci maja takie same prawa i mają być tak samo traktowane przez wszystkich bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

W naszej kampanii chcemy także zwrócić szczególną uwagę na kwestie ochrony i przestrzegania praw dziecka, praw człowieka i praw uczniowskich w szkole, promując ideę szkoły bez przemocy oraz zapewniającą bezwzględne poszanowanie praw uczniów i uczennic.

Poniżej prezentujemy opracowane wspólnie z dziećmi i młodzieżą materiały kampanijne, zachęcając do ich upowszechniania i udostępniania.

Kampania jest realizowana w ramach projektu „poMOC -program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Raport z monitoringu praw uczniowskich w odniesieniu do statutów szkół – zbiorcze opracowanie zawierające informacje o prawach uczniowskich.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomysły dla Ani, Magdy, Marty, Martyny, Zuzi, Wiktora, Zuzi, Hani, Magdy i Agaty.

Jesteś mi potrzebny/a

Otrzymywanie wsparcia psychicznego i społecznego zapewnia na co dzień poczucie bezpieczeństwa. Gdy młodzi ludzie przeżywają trudne chwile, wsparcia szukają w swoim najbliższym otoczeniu: w rodzinie, w szkole, wśród rówieśników. To niezwykle ważne by spotykali tam także wrażliwych, uważnych i dorosłych dorosłych. Jak mogą działać nauczyciele, żeby pomagać, nie szkodząc. Jak rodzice mogą wspierać dziecko w przeżyciu kryzysów (w tym szkolnych).
Jak zaopiekować się nastolatkiem w kryzysie. Jak reagować, gdy w szkole „dzieje się przemoc” i to dostrzeżemy.

Młodzi mają głos. Dorośli posłuchajcie i usłyszcie na czas!

Spotkania i rozmowy w edukafejce „Po dzwonku..” organizowane są przez Stowarzyszenie dO!PAmina Lab w ramach projektu „poMOC – program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

O pomocy i mocy rówieśniczego wsparcia.

Nikt lepiej nie zrozumie nastolatka/nastolatki jak drugi nastolatek/nastolatka. Rówieśnicze działania poMOCowe mają ogromny sens i ogromną moc. Jak pomagać mądrze, dobrze i skutecznie, z uważnością na siebie i drugiego? Jak pomóc nastolatkom we wspieraniu rówieśników (jako dorosły)? Jak wspierać swoich rówieśników (co robić, czego nie, kiedy powiedzieć stop, jak dbać o własne granice)? Jak reagować, gdy widzimy, podejrzewamy, że ktoś może mieć kryzys suicydalny (ma myśli samobójcze, planuje odebrać sobie życie)?

Spotkania i rozmowy w edukafejce „Po dzwonku..” organizowane są przez Stowarzyszenie dO!PAmina Lab w ramach projektu „poMOC – program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Festiwal Teraz MY! i dzień DOBRA! dobry DZIEŃ!

Zapraszamy na wydarzenie podsumowujące nasz projekt „poMOC – program rówieśniczego wsparcia i działania”. W ramach festiwalu „Teraz My” (17-18.12.2022r.) organizujemy dzień DOBRA (17.12) i dzień WSPARCIA (18.12)
_______________

Wiesz jak ważne jest Twoje zdrowie? Lubisz czuć się dobrze? Interesujesz się tematyką zdrowia psychicznego? To wydarzenie jest dla Ciebie!

Zmiana podejścia do chorób psychicznych i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to nasza dorosłych wspólna odpowiedzialność.

Ale to Wy, Młodzi Ludzie, dzięki swojej otwartości, odwadze mówienia i ciekawości, pokazujecie kierunek zmian, które nie tylko naszym zdaniem, są pilne i konieczne.

W ramach dnia DOBRA wsparcia i poMOCy:

1. Dzięki współpracy z Zielonym Przylądkiem Centrum Terapii (Sosnowiec, ul. J. Popiełuszki 48) przez cały dzień będziecie mogli korzystać (bezpłatnie) z indywidualnych konsultacji psychoterapeutycznych, psychologicznych oraz warsztatów (dla młodzieży od 12 roku życia i rodziców).

2. Dzięki współpracy z Kolektywem Kuzyni i Biblioteką Miejską w Dąbrowie Górniczej w godzinach 17:00-20:00 odbędzie się pokaz filmu „Poranki, kiedy wracamy do domów” oraz debata pt. „Młodzi w poszukiwaniu sensu”

Poniżej szczegółowy plan tego dnia:

10:00-12:00 Słowa poMOCne – warsztaty arteterapeutyczne dla nastolatków/nastolatek, w ramach których poszerzysz własne umiejętności rozpoznawania emocji i potrzeb, stworzysz „Słownik słów poMOCnych”, dzięki któremu możliwe jest modelowanie relacji z innymi ale i zadbanie o swój dobrostan, zapisy tel. 504820333.
Prowadząca: Kinga Jaskólska Pietrzyk (trenerka TUS, arteterapeutka)
Miejsce: Zielony Przylądek Centrum Terapii (Sosnowiec Zagórze, ul. J. Popiełuszki 48)

14:00-16:00 DOBROstan – warsztaty dla młodzieży, w trakcie których pokażemy Ci w jaki sposób wzmacniać dobrostan, mieć realny wpływ na swoje samopoczucie, mówić o emocjach, zadbać o sen i odpoczynek, poznasz też techniki łagodzące skutki codziennych stresów i napięć (tworząc osobisty zasobnik antystresowy), zapisy, tel. 504820333.
Prowadząca: Krystyna Matyjasek (psycholożka, psychoedukatorka, asystentka, zdrowienia)
Miejsce: Zielony Przylądek Centrum Terapii (Sosnowiec Zagórze, ul. J. Popiełuszki 48)

10:00-16:00psychologiczne konsultacje i sesje indywidulane dla młodzieży, dla rodziców z dziećmi, dla rodziców (na porady i sesje indywidualne obowiązują zapisy, tel. 514101133, hasło: dopaminalab)
Miejsce: Zielony Przylądek Centrum Terapii (Sosnowiec Zagórze, ul. J. Popiełuszki 48)

Konsultacji udzielają:
Barbara Prusinowska-Opalska psycholożka, pedagożka, psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień
Tematy i obszary pomocy: praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, trudności wychowawcze, problemy emocjonalne i psychiczne (zaburzenia nastroju, depresja, lęki, samookaleczenia, trudności w relacjach)

Monika Skóbel – psycholożka, psychoterapeutka rodzinna, mediatorka, trenerka Szkoły dla Rodziców, trenerka TUS i TZA, mediatorka
Tematy i obszary pomocy: trudności wychowawcze, problemy emocjonalne i psychiczne (zaburzenia nastoju, depresja, lęki, fobie, stres, niskie poczucie własnej wartości, trudności w relacjach, kryzysy, zaburzenia psychosomatyczne), mediacje w sprawach rodzinnych i okołorozwodowych.

17:00-20:00 – pokaz filmu dokumentalnego, krótkometrażowego pt. „Poranki, kiedy wracamy do domów” oraz debata pt. „Młodzi w poszukiwaniu sensu”
Miejsce: Biblioteka Miejska (ul. Kościuszki 25, Dąbrowa Górnicza)

W debacie udział wezmą:
Alina Czyżewska (aktorka, aktywistka miejska, członkini sieci obywatelskiej Watchdog Polska), Barbara Prusinowska-Opalska (pedagożka, specjalistka psychoterapii uzależnień i psychoterapuetka), Kolektyw Kuzyni, Marta Nowak (uczennica), Maja Krawczyk (uczennica) a debatę poprowadzi Szymon Mrożek (dziennikarz związany z Zagłębiem Talentów).

Z konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych i prawnych można korzystać także w dniu 18.12.2022r. (po wcześniejszym umówieniu).

Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie dO!PAmina Lab w ramach projektu „poMOC – program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Edukacja: prawa czy obowiązki (rozmowa live)

Prawa czy obowiązki? Racja czy relacja? Posłuszeństwo i podporzadkowanie narzuconym zasadom czy wspólne ustalanie reguł z wzajemną na siebie otwartością… ?

Spotkania i rozmowy w edukafejce „Po dzwonku..” organizowane są przez Stowarzyszenie dO!PAmina Lab w ramach projektu „poMOC – program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

MOC do sprawstwa cz.1

Uczymy i uczymy się. W tym cyklu warsztatów (dla grupy liderskiej) ich uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie praw człowieka, praw dzieci, prawa oświatowego. Rozwijają kompetencje społeczne poMOCne w bezpośrednim zaangażowaniu się w niesienie skutecznej i profesjonalnej pomocy. Jak rozmawiać, jak komunikować o sprawach ważnych, kiedy i jak pomagać?

Tematy, które poruszamy to zdrowie psychiczne i jego profilaktyka, nastoletnia depresja, rówieśnicze wsparcie, zasady i słowa poMOCne, asertywność, decyzyjność, budowanie sojuszy, profesjonalne i systemowe wsparcie w kryzysach..

Jest bardzo intensywnie, bywa trudno. Jesteśmy dumni i pod ogromnym wrażeniem zaangażowania tych młodych ludzi..

Warsztaty organizowane są przez Stowarzyszenie dO!PAmina Lab w ramach projektu „poMOC – program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.