Ważny komunikat!

Ważny komunikat w temacie.. próbnych matur, testów przyrostu kompetencji, sprawdzianów dyrektorskich, próbnych testów ósmoklasisty.. Oczywiście, że można je przeprowadzać, oczywiście że można je nawet sprawdzać (a konstruktywna informacja zwrotna uzyskana w kontekście takiej formy „sprawdzenia się” mogłaby być i POWINNA być wsparciem, motywacją i pomocą)..
ALE NIE MOŻNA ICH OCENIAĆ!

Ponadto, jeżeli odbywają się w godzinach pozalekcyjnych to udział w nich jest zawsze DOBROWOLNĄ decyzją Ucznia/Uczennicy, czyli obecność NIE!OBOWIĄZKOWA.

❗️

Wyniki próbnych matur, testów przyrostu kompetencji, sprawdzianów dyrektorskich, próbnego testu ósmoklasisty (wstaw sobie tutaj jaką tylko nazwę chcesz) NIE MOGĄ wpływać na ocenę klasyfikacyjną. Zmiana nazwy niczego nie zmienia, jest tylko kolejnym przykładem NADUŻYCIA WŁADZY przez szkoły oraz przykładem NARUSZENIA UCZNIOWSKICH PRAW. Art. 44b ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) mówią, że, „ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: wymagań określonych w podstawie programowej (…) oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania”, a jak podkreśla Małopolski Kurator Oświaty w swoim komunikacie: ” Tzw. <<próbne egzaminy zewnętrzne>> przygotowywane są bez uwzględnienia wskazanego powyżej zróżnicowania” [1]. Z powyższego można stwierdzić, że przeliczanie wyniku próbnego egzaminu na ocenę szkolną i uwzględnianie jej w ramach bieżącego ocenianie jest bezpodstawne i narusza przepisy oświatowe. (szczegółowe wyjaśnienia tutaj: https://umarlestatuty.pl/…/czy-nauczyciel-moze…/…)

❗️

Jednocześnie apelujemy do wszystkich dąbrowskich szkół średnich i podstawowych, w których odbywają się tego typu testy przyrostu kompetencji, sprawdziany dyrektorskie czy próbne matury i tym podobne na ocenę (w tym na ocenę z superwagą) o zaprzestanie tychże praktyk jako niezgodnych z prawem.

❗️

Liczymy na opamiętanie i dobrą wolę, zanim zwrócimy się do odpowiednich organów celem interwencji. Uczniowie/Uczennice dziękujemy za zaufanie!Młodzieży, możecie się nie zgadzać. Możecie kopiować i drukować tekst tego posta oraz przekazywać nauczycielom, nauczycielkom, dyrektorom, dyrektorkom swoich szkół (np. anonimowe info na nauczycielskim biurku). W razie braku pozytywnej i oczekiwanej reakcji, prosimy o kontakt: dopaminalaab@gmail.com, tel. 504820333Udostępnianie i informowanie wszystkich potencjalnie zainteresowanych wskazane i polecane!

#szkolajestnasza
#prawauczniowskie